Paris France

maison wa

8 bis rue villedo
75001 Paris FRANCE
TEL:+33 (0)1 40 26 66 70

http://maisonwa.com/

Sapporo Japan

kiito

Shinsapporo, Sunpiazza 3F

2-Jo 5-Chome, Atsubetsu Chuo, Atsubetsuku, Sapporo, Hokkaido

TEL  011-890-2218

Open from 10:00 a.m. to 21:00 p.m.

http://ameblo.jp/ian-sunpi